Postkortauktion nr. 5 slutter den 28. Juli 2024 kl. 10:00
Frimærkeauktion nr. 10 slutter den 28. Juli 2024 kl. 17:00

Disse handelsbetingelser består af Købsbetingelser og Salgsbetingelser.


KØBSBETINGELSER

Oprettelse som kunde
Inden der kan afgives bud på vores auktioner, skal budgiver oprette en kundeprofil. I forbindelse med oprettelsen skal budgiver registrere kontaktinformationer (Navn, Adresse, Telefonnummer og E-mailadresse). Budgiver er forpligtet til at sørge for, at disse oplysninger altid er opdaterede. I forbindelse med oprettelsen tildeles budgiver et kundenummer og en personlig adgangskode.

Beskrivelse af varer
Alle varer er omhyggeligt beskrevet efter bedste overbevisning. Udbudte varer præsenteres altid med billeder og beskrivelser.

Eftersyn
Det er altid muligt at se de udbudte varer i ugen op til auktionen.

Budgivning
Auktionen afvikles i danske kroner. Alle bud afgives som maksimumbud. Det vil sige, at buddet angiver, hvad budgiver maksimalt vil byde. Systemet byder herefter automatisk for budgiver og sikrer hammerslag så fordelagtigt som muligt og aldrig over maksimumbuddet. 

Hammerslag betegner både auktionens afslutning og den pris, som det udbudte objekt sælges til. I tilfælde af at der inden for 2 minutter inden forventet hammerslag bliver afgivet et bud, udskydes hammerslagstidspunktet til 2 minutter efter seneste bud. Udskydelsen fortsætter, indtil der er forløbet 2 minutter uden bud.

Køber er den budgiver, der opnår hammerslag. Ved hammerslaget indgås på baggrund af disse købsbetingelser en bindende købsaftale.
Bydes på andres vegne hæfter budgiver som selvskyldnerkautionist for handlen. Køber flere i forening, hæfter de solidarisk.

Vi kan nægte at acceptere et bud, hvis en tilstrækkelig sikkerhed for betaling mangler, eller hvis budgiver tidligere har misligholdt betalingsforpligtigelser ved køb hos os.

Beløb, der tillægges hammerslaget
Hammerslaget tillægges et købersalær på 25% inkl. moms samt eventuelt forsendelsesomkostninger

Betaling
Købesummen forfalder til betaling indenfor 7 dage. Der kan betales via netbank, MobilePay eller online betaling med følgende betalings-/kreditkort: Dankort, VISA og MasterCard.

Moms
Alle varer sælges efter de særlige regler for brugtmoms, det er derfor ikke muligt at foretage fradrag for købsmoms. Bor køber udenfor EU vil momsen (25%) automatisk blive trukket fra.

Overskridelse af betalingsfrist
Betales der ikke inden 7 dage, pålægges køber et rykkergebyr (100 DKK) og kontoen vil blive lukket for yderligere køb og salg. Betales købesummen ikke senest 7 dage efter, at der er fremsat påkrav herom, er vi berettiget til at annullere købet.

Afhentning og udlevering
Køber får først ejendomsret over varen, når købesummen med omkostninger er fuldt betalt. En købt vare kan afhentes i åbningstiden umiddelbart efter køb.

Forsendelse
Er køber forhindret i selv at afhente en vare, tilbyder vi for købers regning og risiko at pakke og arrangere forsendelsen med PostNord.

Fortrydelsesret
Køber har ret til uden begrundelse at fortryde købet. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter, at varen er blevet udleveret/modtaget.

Fortrydelsesretten er betinget af, at varen returneres i samme stand og mængde. Kvittering bør altid medfølge. Køber har også ret til at fortryde købet ved ikke at modtage varen.

Retur adressen er:

Torben Mehl Auktioner
Ved Klædebo 17
DK-2970 Hørsholm

Køber dækker selv eventuelle omkostninger forbundet med returnering/forsendelse.

Købesummen vil blive refunderet ved bankoverførsel, når vi har modtaget og kontrolleret varen, dog senest 30 dage efter modtagelse jf. forbrugeraftalelovens §12c.

Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, tekniske vanskeligheder samt udefrakommende misbrug eller forstyrrende påvirkning under auktionen. Budgivere kan ikke rejse noget krav som følge heraf.

Klage, tvistløsning og lovvalg
Ønsker køber at klage over en vare, kan der altid rettes henvendelse til os via e-mail: info@tm-auktioner.dk eller på telefon 20 42 69 40.

Vi vil gøre vores bedste for at finde den rigtige løsning. Er du ikke enig i udfaldet af din klage, kan du henvende dig til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Tvister skal indbringes i Danmark ved Retten i Helsingør efter retsplejelovens regler. I forbrugerforhold gælder de ufravigelige værnetingsregler.


SALGSBETINGELSER

Vurdering
Alle varer bliver vurderet, inden de udbydes til salg på auktion. Vurderingen er et skøn over det forventede hammerslag og er baseret på tidligere salg af samme type genstand samt erfaringer. Hammerslaget kan derfor blive højere eller lavere end vurderingen. Vurderingen kan enten være på et bestemt beløb eller udgøre et spænd mellem to beløb.

Indlevering
Varer til auktion skal indleveres til Torben Mehl Auktioner, Ved Klædebo 17, 2970 Hørsholm. Ved indlevering modtager sælger en kvittering. Hvis varen sendes med PostNord eller indleveres af en vognmand, sendes kvitteringen pr. e-mail.

I henhold til gældende hvidvasklovgivning skal sælger i visse tilfælde udlevere identitetsoplysninger og fremvise billed-ID, før en varer kan sælges på auktion.

Beskrivelse af varer
Alle varer er omhyggeligt beskrevet efter bedste overbevisning. Udbudte varer præsenteres altid med billeder og beskrivelser.

Eftersyn
Det er altid muligt at se de udbudte varer i ugen op til auktionen.

Sælgers forpligtigelse
Sælger indestår altid for at besidde fuld ejendomsret og rådighedsret over den indleverede vare.

Sælger er forpligtet til at afgive alle kendte oplysninger om den indleverede vare med henblik på en korrekt beskrivelse og vurdering.

Sælger forpligter sig til ikke at byde sine egne varer op under auktionen. Sker det alligevel, har vi ret til at annullere salget.

Forsikring
Ved brand, indbrudstyveri og vandskade m.v., der skader en vare i vores varetægt, gælder forsikringsaftaleloven. Det er derfor din indbo- eller vareforsikring, der skal dække, hvis den dækker dine ejendele, når de midlertidigt er placeret hos tredjemand. Er det ikke tilfældet, er varen normalt forsikret af os. Erstatningen udgør da maksimalt varens vurderingspris/mindstepris med fradrag af sælgersalær. Har varen på skadestidspunktet opnået et højere bud eller hammerslag, kan dette indgå ved en erstatningsudmåling.

Salær
Ved salg på auktion beregnes et aftalt sælgersalær af hammerslaget. Sælges varen ikke, opkræver vi ikke salær.

Moms
Alle varer sælges efter de særlige regler for brugtmoms, det er derfor ikke muligt at foretage fradrag for købsmoms.

Afregning
Vi afregner i danske kroner og udbetaler udelukkende provenu via bankoverførsel. Inden afregning kan ske, skal sælger have registreret sine bankoplysninger hos os.

Når en vare er blevet solgt, overfører vi salgsprisen fratrukket sælgersalær til sælgers bankkonto. Overførslen sker senest 30 dage efter auktionens sidste dag.

Hvis køber ikke betaler rettidigt, jævnfør vores købsbetingelser, er vi berettiget til at tilbageholde provenuet overfor sælger, indtil købesummen er inddrevet. Vi er berettiget til at annullere handlen, hvis vi skønner, at køber ikke er betalingsdygtig. I sådanne tilfælde udbydes varen på auktion igen på samme salgsvilkår som oprindeligt aftalt.

Ikke solgte varer
Alle usolgte varer vil kunne købes på eftersalg til startprisen plus salær samt eventuelt forsendelsesomkostninger i mindst 7 dage.

Hvis varen ikke bliver solgt, skal det aftales om varen skal udbydes på en ny auktion, eventuelt med en lavere startpris. 

Fortrudte køb
Ved salg på auktion har private købere ret til at fortryde købet. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter, at køber har fået den købte vare i sin besiddelse, uanset om køber har fået varen leveret eller har afhentet den selv. Hvis køber benytter sin ret til at fortryde købet efter, at vi har overført provenuet til sælger, er sælger på anfordring forpligtet til straks at tilbagebetale provenuet.

Hvis køber fortryder, vil varen, med mindre andet aftales mellem os og sælger, blive udbudt til salg igen på en ny auktion med samme vurdering.

Ansvarsbegrænsning
Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, tekniske vanskeligheder samt udefrakommende misbrug eller forstyrrende påvirkning under auktionen. Sælger kan ikke rejse noget krav som følge heraf.

Medmindre andet fremgår af disse salgsvilkår, kan vi aldrig blive ansvarlig for sælgers driftstab, avancetab, andre indirekte tab eller følgeskader.

Persondatapolitik
Det er vigtigt for os at sikre fortrolighed og sikkerhed omkring sælgers personlige oplysninger. Persondatapolitikken fremgår af tm-auktioner.dk.

Klage, tvistløsning og lovvalg
Har sælger en klage, kan der altid rettes henvendelse til os via e-mail: info@tm-auktioner.dk eller telefon 20 42 69 40.

Lykkes det ikke at finde en løsning, kan forbrugere sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem sælger og Torben Mehl Auktioner, herunder tvister vedrørende fortolkning eller gyldigheden af disse salgsvilkår, og som ikke kan løses i mindelighed, er underlagt dansk ret.

Tvister skal indbringes i Danmark ved Retten i Helsingør. I forbrugerforhold gælder de ufravigelige værnetingsregler.

Disse handelsbetingelser er opdateret den 1. oktober 2023.


​​​​​​​